logo Nasz Prawnik
PORADY ON-LINE

Czym się zajmujemy:

SPRAWY RODZINNE

W sprawach rodzinnych bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie do sprawy. Ewentualne zaniedbania lub niewiedza, mogą spowodować nieodwracalne skutki, które przesądzą o wyniku sprawy. W tych sprawach specjalizujemy się od kilkunastu lat. Mamy więc duże doświadczenie i dobre przygotowanie do świadczenia pomocy na rzecz klientów. W postępowaniach o rozwód bierzemy udział w sądach w całym kraju, nie tylko w sądzie w Toruniu. Naszą specjalnością jest tworzenie pozwów rozwodowych o specjalnie opracowanej treści. Prawnik Toruń, to strona która jest wizytówką naszej kancelarii. Zawarte są na niej jedynie ogólne informacje o działalności naszej kancelarii adwokackiej. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszej kancelarii lub do kontaktu telefonicznego.

W zakresie spraw rodzinnych świadczymy pomoc prawną w sprawach o:
• rozwód
• separację
• alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie)
• przyczynianie się do zaspokajania rodziny
• ustalenie ojcostwa
• zaprzeczenie ojcostwa
• zaprzeczenie pochodzenia dziecka
• ustalenie kontaktów z dzieckiem
• wykonanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
• zakaz kontaktów z dziećmi
• zmianę orzeczenia w zakresie kontaktów
• zmianę orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej
• pozbawienie praw rodzicielskich
• przywrócenie władzy rodzicielskiej
• ograniczenie praw rodzicielskich
• zabezpieczenie
• podział majątku wspólnego małżeńskiego
• ubezwłasnowolnienie
• unieważnienie uznania dziecka
• ustanowienie rozdzielności majątkowej (także z datą wsteczną)

ROSZCZENIA CYWILNE Z UMÓW

Sprawy dotyczące zobowiązań z umów i roszczeń cywilnych to najczęstsze problemy każdej osoby fizycznej, jak i innych podmiotów występujących w sferze prawa. Każdy ma prawo domagać się ochrony swoich praw w postępowaniu sądowym, jeśli nie może w innym sposób uzyskać przysługujących mu praw i roszczeń.
Skutecznie pomagamy w takich sprawach, doradzamy i reprezentujemy przed sądem.

Świadczymy pomoc w postępowanich cywilnych o:
• roszczenia o zapłatę należności z umów
• roszczenia z umów o dzieło i zlecenie, sprzedaży, pożyczki
• roszczenia z umów partnerskich i umów o współpracę
• roszczenia z umów ubezpieczenia i kredytu
• roszczenia z umowy spółki cywilnej
• roszczenia z umów o świadczenie usług
• roszczenia z umów najmu lub dzierżawy
• roszczenia z umów dostawy
• roszczenia z umów leasingu
• roszczenia z umów spedycji lub przewozu
• roszczenia z tytułu kar umownych
• roszczenia o wydanie rzeczy
• roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
• roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umów
• wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystanie z lokali lub rzeczy
• nienależne świadczenia
• roszczenia z tytułu utraconych dochodów
• roszczenia o zaniechanie naruszeń
• przywrócenie posiadania
• związanych ze współwłasnością i sposobem korzystania ze wspólnej własności
• nabycie i utratę własności, przeniesienie własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
• roszczenia i problemy związane z umową darowizny i odwołaniem darowizny
• eksmisję
• ustalenie
• ograniczone prawa rzeczowe
• roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji
• roszczenia z tytułu praw konsumentów (niezgodność towaru z umową, umowy zawierane przez Internet)
• roszczenia umów o roboty budowlane oraz związane z podwykonawcami
• ochronę dóbr osobistych
• ochronę wizerunku (montaż kamer video, publikowanie wizerunku bez zgody)
• egzekucję i windykację należności 
• ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika 
• pomoc w postępowaniu egzekucyjnym - sporządzanie pism do komorników sądowych
• pomoc w postępowaniu wieczystoksięgowym (wpis w księdze wieczystej, uzgodnienie treści księgi wieczystej)
• szkodliwe immisje (dym, spaliny, hałasy, fetor, pył, odpady, przykre zapachy, wilgoć)
• zastaw, hipotekę, ustanowione służebności
• czyny niedozwolone, odszkodowanie, zadośćuczynienie
• związanych z treścią zapisów w aktach notarialnych
• naruszenie przez konkurencję wzorów przemysłowych (naśladownictwo, podrabianie)
• roszczenia z tytułu prowadzenia nieetycznego marketingu i nieprawdziwych komentarzy lub opinii
• uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego
• uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
• uznanie czynności prawnej za bezskuteczną
• zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli

Sporządzamy pisma tj:
• sprzeciw od nakazu zapłaty
• reklamacja i skarga
• pozew i odpowiedź na pozew
• pisma przedprocesowe (wezwania)
• bezpieczne umowy najmu (w tym najmu okazjonalnego)
• projekty umów i oświadczeń
• zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna
• odpowiedzi na różnego rodzaju pisma
• sprzeciw od nakazu zapłaty
• zarzuty od nakazu zapłaty
• sprzeciw od wyroku zaocznego
• wszelkie wnioski do sądu
• wezwanie do zapłaty
• wezwanie do zaniechania naruszenia prawa
• wnioski dowodowe
• zarzuty do opinii biegłego
• wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
• wniosek o zwolnienie z opłaty od pozwu lub wniosku
• oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli
• oświadczenie o odwołaniu darowizny
• wniosek o przywrócenie terminu
• wezwanie do wykonania zobowiązania
• skarga na czynności komornika
• wniosek o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności

Świadczymy także usługi tj.:
• analiza i sporządzanie umów
• ocena umów pod kątem niedozwolonych klauzul
• tworzenie zabezpieczeń w umowach
• analiza umów dot. instalacji fotowoltaicznych
• pomoc w przygotowaniu dokumentacji i dowodów niezbędnych w sądzie
• ocena potencjalnych zagrożeń zw. z wykonaniem umów
• analiza umów pod kątem ew. niekorzystnych zapisów (tzw. pułapek, kruczków prawnych, haków)
• doradztwo w zakresie rozwiązywania umów, zerwania umów, odstąpienia od umów, cesji praw
• uczestnictwo w mediacjach i negocjacjach
• reprezentowanie przed sądami cywilnymi I i II instancji

SZYBKI KONTAKT

Nasz specjalista (ekspert) w tej dziedzinie

Wskazany kontakt umożliwia niezwłoczne zajęcie się sprawą przez osobę kompetentną specjalizującą się w opisanej materii i dziedzinie prawa. Zapewniamy pomoc prawną i podjęcie niezbędnych czynności w zleconej sprawie w możliwie jak najszybszym czasie i  możliwie najbardziej optymalnym kosztem.

adwokat Sebastian Kamiński
tel. +48 605 368 905
e-mail: kaminski@naszprawnik.pl

adwokat Marcin Serocki
tel. +48 886 101 198
e-mail: serocki@naszprawnik.pl

NIERUCHOMOŚCI POD OZE

Wsparcie prawne przy inwestycjach związanych z OZE <<

• pomoc prawną przy realizacji instalacji OZE (m.in. farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, biogazowni)

SZYBKI KONTAKT

Nasz specjalista (ekspert) w tej dziedzinie

Wskazany kontakt umożliwia niezwłoczne zajęcie się sprawą przez osobę kompetentną specjalizującą się w opisanej materii i dziedzinie prawa. Zapewniamy pomoc prawną i podjęcie niezbędnych czynności w zleconej sprawie w możliwie jak najszybszym czasie i  możliwie najbardziej optymalnym kosztem.

adwokat Marcin Serocki
tel. +48 886 101 198
e-mail: serocki@naszprawnik.pl

adwokat Sebastian Kamiński
tel. +48 605 368 905
e-mail: kaminski@naszprawnik.pl

WYPADKI DROGOWE NA TERENIE NIEMIEC

Pomoc prawna w przypadku:
• wypadków drogowych na terenie Niemiec
• kolizji drogowych w Niemczech
• odebrania prawa jazdy przez niemiecką Policję
• dochodzenia odszkodowania za uszkodzony pojazd lub szkody na osobach

SZYBKI KONTAKT

Nasz specjalista (ekspert) w tej dziedzinie

Wskazany kontakt umożliwia niezwłoczne zajęcie się sprawą przez osobę kompetentną specjalizującą się w opisanej materii i dziedzinie prawa. 

adwokat Agata Ambroziak
tel. +49 (0) 2208-921-48-02
e-mail: info@polski-prawnik.de

Kontakt z nami:

Kontakt z nami w sytuacjach pilnych jest możliwy także drogą mailową. Zlecenia przyjmujemy w każdym dniu tygodnia 7/24

Napisz do nas

biuro@prawnik.torun.pl

Siedziba kancelarii:

Kancelaria Adwokacka 
Nasz Prawnik
ul. Panny Marii 3/5
87-100 Toruń

Numer telefonu

+48 605 368 905